nouvelle-lune

VMT - Nouvelle Lune

Apie tarnybą

Valstybinė metrologijos tarnyba kaip savarankiška institucija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 105 (Žin., 1998, Nr. 12-276), reorganizavus Lietuvos standartizacijos departamentą į tris institucijas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 321 (Žin., 1998, Nr. 29-767) Valstybinei metrologijos tarnybai pavesta įgyvendinti metrologijos politiką Lietuvoje, koordinuoti matavimų vienovę, organizuoti ir vykdyti mokslinę, teisinę ir administracinę veiklą metrologijos klausimais.

Valstybinė metrologijos nouvelle lune 2024 tarnyba yra penkių metrologijos centrų ir keturių matavimo priemones remontuojančių įmonių steigėja.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 05 27 nutarimu Nr. 518 "Dėl valstybės etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos bei matavimo vienetų valstybės etalonų ir valstybės laboratorijų, įgaliojamų kurti ir išlaikyti valstybės etalonus, sąrašų patvirtinimo" (Žin., 1997, Nr. 48-1164, 2003, Nr. 57-2540 ) Lietuvos standartizacijos departamentui (nuo 1998 m. sausio 27 d. Valstybinei metrologijos tarnybai) pavesta koordinuoti valstybės etalonų kūrimo, saugojimo ir naudojimo darbus, nustatyti etalonų kūrimo eiliškumą ir lygmenį, atsižvelgiant į Lietuvos poreikius bei ekonomines galimybes.

Valstybinė metrologijos tarnyba atstovauja Lietuvą visose pagrindinėse tarptautinėse bei regioninėse metrologijos organizacijose: OIML - Tarptautinėje teisinės metrologijos organizacijoje; WELMEC - Europos bendradarbiavimo teisinėje metrologijoje organizacijoje; EUROMET - Europos metrologijos organizacijoje; COOMET - Eurazijos valstybių metrologijos įstaigų bendradarbiavimo organizacijoje; CGPM - Generalinėje svorių ir matų konferencijoje.

TÜV Thüringen e.V. sertifikacinė įstaiga TÜV CERT patikrino ir 2004-10-28 patvirtino, kad Valstybinė metrologijos tarnyba įdiegė ir dirba pagal LST EN ISO 9001:2001 kokybes vadybos sistemą šiose srityse

Metrologijos politikos formavimas, šalies ūkio šakų metrologijos veiklos koordinavimas: teisės aktų ir normatyvinių dokumentų rengimas, valstybės etalonų kūrimo organizavimas, metrologinės sieties laidavimas, valstybės įmonės savininko teisių ir pareigų įgyvendinimas.

Sertifikato registracijos Nr. 15 100 42524, sertifikatas galioja iki 2007-10-27.

NMI Lietuvoje

Esant Lietuvoje decentralizuotai metrologijos sistemai, nacionalinį metrologijos institutą (NMI) sudaro Valstybinė metrologijos tarnyba (VMT) ir valstybės laboratorijos, kuriančios, išlaikančios ir naudojančios valstybės etalonus: VĮ Vilniaus metrologijos centras (www.vmc.lt) – masės, galinio ilgio mato, slėgio, elektrinės talpos, induktyvumo, skysčių klampumo, skysčio tankio vienetų valstybės etalonus. Puslaidininkių fizikos institutas (www.pfi.lt) – temperatūros, laiko ir dažnio, ilgio, elektrinės įtampos, elektrinės varžos, elektros srovės stiprio vienetų valstybės etalonus bei metrologijos chemijoje etaloninius matavimo metodus ir priemones. Lietuvos energetikos institutas (www.lei.lt) – skysčių (vandens) tūrio ir debito, skysčių (naftos ir naftos produktų) tūrio ir debito, oro (dujų) tūrio ir debito, oro (dujų) greičio vienetų valstybės etalonus. Bendra Lietuvos ir JAV įmonė „Brouwn & Sharpe-Precizika” (www.precizika.lt) – brūkšninio ilgio mato, plokščiojo kampo vienetų valstybės etalonus. Fizikos institutas (www.fi.lt) –jonizuojančiosios spinduliuotės vienetų valstybės etalonus. Matavimo vienetų valstybės etalonai kuriami, tvirtinami, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 518 "Dėl matavimo vienetų valstybės etalonų tvirtinimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos bei matavimo vienetų valstybės etalonų ir valstybės laboratorijų, įgaliojamų kurti ir išlaikyti valstybės etalonus, sąrašų patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 57-2540). Valstybinė metrologijos tarnyba, vykdydama nacionalinio instituto funkcijas, 2001 metais pasirašė Daugiašalio nacionalinių matavimo etalonų, kalibravimo ir matavimo liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, tarpusavio pripažinimo susitarimą (CIPM MRA), kuris atvėrė galimybę siekti Lietuvoje atliekamų matavimų tarptautinio pripažinimo. Susitarimo tikslai:

Vienas iš privalomų reikalavimų, siekiant Lietuvoje atliktų matavimų pripažinimo užsienio valstybėse yra kokybės sistemos nacionaliniame metrologijos institute įdiegimas. Mūsų valstybės NMI kokybės vadybos sistemą sudaro valstybės laboratorijų kokybės vadovai, atitinkantys ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus ir VMT kokybės vadovas, atitinkantis ISO 9001:2000 standarto reikalavimus. VMT, vykdydama organizacinę ir koordinacinę NMI funkciją, taip pat koordinuoja ir kokybės vadybos sistemos kūrimą bei įdiegimą, numato bendrus ryšius visų šių įstaigų kokybės sistemos vadyboje.

Direktorius

direktorius.jpg

Vardas, Pavardė: Osvaldas STAUGAITIS

Telefonas(8 5): 2163463

El. paštas: os@lvmt.lt

Gimė 1942 m. sausio 20 d. Vilkaviškio r., Puodžiškių k.

1959 m. baigė Kudirkos Naumiesčio vidurinę mokyklą.

1960 m. baigė Vilniaus technikos mokyklą Nr. 1 ir pradėjo dirbti Vilniaus šlifavimo staklių gamykloje metalo frezuotoju.

1961-1964 m. tarnyba Sovietų armijoje.

1964 m. – Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos frezuotojas.

1968 m. – šios gamyklos vyr. technologo skyriaus metrologijos biuro viršininkas.

1970 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto Mašinų gamybos technologijos, metalo pjovimo staklių ir įrankių specialybės kursą, įgydamas inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

1973 m. – Vilniaus šlifavimo staklių gamyklos Centrinės matavimo technikos laboratorijos viršininkas.

1975 m. – šios gamyklos vyriausiasis metrologas.

1990 m. – Lietuvos standartizacijos ir kokybės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės metrologijos ir sertifikacijos skyriaus vyriausiasis inžinierius.

1993 m. – Lietuvos standartizacijos departamento metrologijos skyriaus viršininkas.

1998 m. – Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius. Vedęs. Turi dukrą ir sūnų.

Metrologijos įstatymas

Metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 74-1768)

Metrologijos įstatymo pakeitimas (Žin., 2000, Nr. 42-1188)

Metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 77-2966

Tarnybos nuostatai

2006-11-20 patvirtinti Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatai LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-538 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr.130-4917)

Direktoriaus įsakymai

2007-05-25 įsakymas Nr.V-46 Dėl paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkos patvirtinimo (Žin.,2007, Nr.68-2705)

2007-03-23 įsakymas Nr. V-15 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-179 "Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo" papildymo ir keitimo (Inf. pran., 2007, Nr.25-341)

2007-01-29 įsakymas Nr. V-4 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-179 "Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo" papildymo ir keitimo (Inf.pran., 2007, Nr. 9-121)

2007-01-19 įsakymas Nr. V-2 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos organizacinės struktūros schemos pakeitimo

2007-01-15 įsakymas Nr. V-1 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-104 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros sertifikato 2007 metams" papildymo (Inf. pran., 2007, Nr. 5-59)

2006-12-12 įsakymas Nr.V-182 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios (Žin., 2006, Nr.138-5288)

2006-12-01 įsakymas Nr.V-179 Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo (Inf. pran., 2006, Nr. 93-924)

2006-12-01 įsakymas Nr.V-178 Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 133-5059)

2006-11-23 įsakymas Nr.V-165 Dėl matavimo priemonių patikros liudijimų blankų galiojimo

2006-10-06 įsakymas Nr.V-127 Dėl neautomatinių svarstyklių techninio reglamento pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 108-4128)

2006-08-29 įsakymas Nr.V-104 Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros sertifikato 2007 metams (Inf. pran., 2006, Nr.65-680)

2006-07-28 įsakymas Nr.V-96 Dėl matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 86-3384)

2006-03-30 įsakymas Nr.V-31 Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 40-1451)

2006-03-27 įsakymas Nr.V-30 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo

2006-03-22 įsakymas Nr.V-24 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-90 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2006 metams" keitimo ir papildymo (Žin., 2006, Nr. 34-1233)

ES direktyvos

2004/22/EB Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl matavimo priemonių

82/625/EEB su technikos pažanga suderinanti Tarybos direktyvą 77/313/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su skysčių, išskyrus vandenį, matavimo sistemomis

83/575/EEB iš dalies pataisanti Direktyvą 71/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės nuostatomis, suderinimo

85/1/EEB iš dalies pataisanti Direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo

85/146/EEB su technikos pažanga suderinanti Tarybos direktyvą 73/362/EEB dėl su ilgio matais susijusių valstybių narių įstatymų suderinimo

87/354/EEB iš dalies pakeičianti tam tikras direktyvas dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pramonės produktais, derinimo valstybes nares nurodančių skiriamųjų numerių ir raidžių atžvilgiu

87/355/EEB iš dalies pataisanti Direktyvą 71/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės nuostatomis, suderinimo

88/665/EEB iš dalies pakeičianti tam tikras direktyvas dėl valstybių narių įstatymų, kuriose nurodyta Europos Bendrijų oficialiame leidinyje skelbti liudijimus ir sertifikatus, derinimo

89/617/EEB iš dalies pataisanti Direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo

77/95/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su taksometrais, suderinimo

75/33/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su šalto vandens skaitikliais, suderinimo

75/410/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su automatinėmis sumojamosiomis svarstyklėmis, suderinimo

77/313/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su skysčių, išskyrus vandenį, matavimo sistemomis, suderinimo

1999/103/EB Europos parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų dėl matavimo vienetų suderinimo

71/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su dujų tūrio skaitikliais, suderinimo

71/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės nuostatomis, derinimo

71/317/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 5-50 kg vidutinio tikslumo stačiakampiais svarsčiais ir 1-10 kg vidutinio tikslumo cilindriniais svarsčiais, suderinimo

71/347/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su grūdų hektolitro masės matavimu, derinimo

71/349/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su laivų rezervuarų kalibravimu, derinimo

74/148/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su didesnio nei vidutinio tikslumo svarsčiais (nuo 1 mg iki 50 kg), derinimo

76/765/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su spiritometrais ir alkoholio areometrais, derinimo

76/766/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su alkoholio lentelėmis, derinimo

80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, derinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo

86/217/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su automobilių padangų slėgmačiais, derinimo

74/331/EEB 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyvą dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su dujų tūrio skaitikliais, suderinanti su technikos pažanga

76/891/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektros energijos skaitikliais, suderinimo

78/365/EEB antrą kartą su technikos pažanga suderinanti Tarybos direktyvą 71/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su dujų tūrio skaitikliais, suderinimo

78/629/EEB su technikos pažanga suderinanti Direktyvą 73/362/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su ilgio matais

78/1031/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su automatinėmis skirstymo ir rūšiavimo svarstyklėmis, derinimo

79/830/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su karšto vandens skaitikliais, derinimo

82/623/EEB trečią kartą su technikos pažanga suderinanti Tarybos direktyvą 71/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su dujų tūrio skaitikliais, suderinimo

82/624/EEB su technikos pažanga suderinanti Tarybos direktyvą 76/765/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su spiritometrais ir alkoholio areometrais, suderinimo

71/348/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių pagalbinę skysčių, išskyrus vandenį, skaitiklių įrangą, suderinimo

72/427/EEB iš dalies pakeičianti 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyvą dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių bendrąsias nuostatas, taikomas matavimo prietaisams ir metrologinės kontrolės metodams, suderinimo

73/362/EEB dėl C, susijusių su ilgio matais, suderinimo

82/621/EEB suderinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 76/891/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektros energijos skaitikliais, suderinimo

71/319/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su skysčių, išskyrus vandenį, skaitikliais, suderinimo

Techniniai reglamentai

Matavimo priemonių techninis reglamentas (Žin., 2006, Nr. 40-1451)

Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninis reglamentas (Žin., 2003, Nr. 113-5097), nauja redakcija (Žin., 2005, Nr. 73-2673)

Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas (Žin., 2000, Nr. 4-121), nauja redakcija (Žin., 2004, Nr. 13-397)

Strateginis veiklos planas

2004 – 2006-ųjų metų strateginis veiklos planas

Institucijos misija 2003 – 2006 m. programų išlaidų suvestinė Programa – Metrologinės veiklos koordinavimas 1 lentelė 2 lentelė 4 lentelė Specialioji matavimo priemonių metrologinio įteisinimo programa 1 lentelė 2 lentelė 4 lentelė Programa – Metrologinis aprūpinimas 1 lentelė 2 lentelė 4 lentelė Programa – Pasirengimas narystei Europos Sąjungoje 1 lentelė 2 lentelė 4 lentelė Europos Sąjungos PHARE programos bendrojo finansavimo programa 1 lentelė 2 lentelė 4 lentelė

2005 – 2007-ųjų metų strateginis veiklos planas

Institucijos misija 2004 – 2007 m. programų išlaidų suvestinė 2004 – 2007 m. programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų suvestinė Programa – Metrologinės veiklos koordinavimas 1 lentelė 2 lentelė Programa – Metrologinis aprūpinimas 1 lentelė 2 lentelė Programa – Narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų vykdymas 1 lentelė 2 lentelė Europos Sąjungos PHARE paramos bendrojo finansavimo programa 1 lentelė 2 lentelė Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programa 1 lentelė 2 lentelė Specialioji matavimo priemonių metrologinio įteisinimo programa 1 lentelė 2 lentelė

2006 – 2008-ųjų metų strateginis veiklos planas

1a forma. 2006–2008-ųjų metų strateginis veiklos planas

1 lentelė. 2005-2008 m. asignavimų valdytojų tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių klasifikatorius

2 lentelė. 2005-2006 m. programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinė

3 lentelė. 2005-2008 m. programų išlaidų suvestinė

4 lentelė. Programų vertinimo kriterijų suvestinė

1b forma. Metrologinės veiklos koordinavimas

1b forma. Metrologinis aprūpinimas

1b forma. Narystės Europos Sąjungoje įsispareigojimų vykdymas

1b forma. Europos Sąjungos PHARE paramos bendrojo finansavimo programa

1b forma. Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonių programa

1b forma. Specialioji matavimo priemonių metrologinio įteisinimo programa

2007-2009-ųjų metų strateginis veiklos planas

1a forma. 2007-2009-ųjų metų strateginis veiklos planas

1 lentele. 2006-2009 m. asignavimų valdytojų tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių klasifikatorius

2 lentelė. 2006-2007 m. programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių išlaidų suvestinė

3 lentelė. 2006-2009 m. programų išlaidų suvestinė

4 lentelė. Programų vertinimo kriterijų suvestinė

1b forma. Metrologinės veiklos koordinavimas

1b forma. Metrologinis aprūpinimas

1b forma. Narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų vykdymas

1b forma. Specialioji matavimo priemonių metrologinio įteisinimo programa

Kokybės sistema

Valstybinė metrologijos tarnyba, spręsdama jai pavestus uždavinius, vykdo Nacionalinio metrologijos instituto (NMI) funkcijas. Kadangi Lietuvoje yra decentralizuota metrologijos sistema, tai pagal susitarimą ir atsižvelgiant į Europos Komisijos ekspertų rekomendacijas, Nacionalinį metrologijos institutą sudaro Valstybinė metrologijos tarnyba, kaip Vyriausybės įgaliota institucija vykdyti metrologinę veiklą Lietuvoje, kartu su Valstybės etalonus kuriančiomis ir išlaikančiomis institucijomis.

  Valstybinė metrologijos tarnyba kartu su valstybės etalonus kuriančiomis ir išlaikančiomis institucijomis (NMI) parengė ir įgyvendino Nacionalinio metrologijos instituto kokybės sistemą. Mūsų valstybės NMI kokybės sistemą sudaro valstybės laboratorijų kokybės sistemos, atitinkančios LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus ir VMT kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus. VMT, vykdydama organizacinę ir koordinacinę NMI funkciją, taip pat koordinuoja ir kokybės sistemos kūrimą bei įdiegimą, numato bendrus ryšius visų šių įstaigų kokybės sistemų vadyboje. 

  Lietuvos NMI kokybės sistema 2003 m .rugsėjo mėn. buvo pateikta vertinimui EUROMET kokybės sistemų forumui (QS-Forum) Stambule ir jai buvo pritarta. Šiame forume savo nacionalinius metrologijos institutus atstovauja visų Europos Sąjungos valstybių narių bei stojančiųjų valstybių atstovai. 

Nacionalinio metrologijos instituto kokybės sistemos schema

TÜV Thüringen e.V. sertifikacinė įstaiga TÜV CERT patikrino ir 2004-10-28 patvirtino, kad Valstybinė metrologijos tarnyba įdiegė ir dirba pagal LST EN ISO 9001:2001 kokybes vadybos sistemą šiose srityse Metrologijos politikos formavimas, šalies ūkio šakų metrologijos veiklos koordinavimas: teisės aktų ir normatyvinių dokumentų rengimas, valstybės etalonų kūrimo organizavimas, metrologinės sieties laidavimas, valstybės įmonės savininko teisių ir pareigų įgyvendinimas.

Sertifikato registracijos Nr. 15 100 42524, sertifikatas galioja iki 2007-10-27.

Auditas

IŠORINIS AUDITAS

•Europos Komisijos įgaliotas Danijos atstovas p. S.Rasmussen atliko Lietuvos metrologijos infrastruktūros įvertinimą nuo 1999 m. iki 2003 m. spalio 9 d. imtinai. Vertinimas teigiamas.

•Pagal dvišalį susitarimą su Danijos DFM p. Jan.C.Peterson įvertino PFI kokybės sistemos, įdiegtos 4-iose laboratorijose, atitikimą tarptautinio standarto ISO/IEC 17025 reikalavimams. Žymesnių neatitikimų nenustatyta.

•Pagal dvišalį susitarimą su Danijos DFM p. Niels-Ebbe Dam auditavo valstybinę metrologijos tarnybą ir valstybės etalonų masės, ilgio ir elektrinių matavimų laboratorijas ir derino veiksmus su Danijos metrologijos instituto rengiamais planais.

•Danijos atstovas p. Stig Jarmer tikrino padėtį Lietuvoje dėl fasuotų produktų ženklinimo e raide. Susitiko su laboratorijų bei pramonės atstovais. (Techninis reglamentas šiais klausimais Lietuvoje įsigalios nuo narystės ES dienos).

•2004 m. gruodžio – 2005 m. sausio mėnesiais PTB (Vokietija) ekspertai atliko Nacionalinio metrologijos instituto (VMT ir valstybės etalonų laboratorijų) kokybės sistemų įvertinimą. Nustatyta, kad kokybės sistemos veikia efektyviai ir atitinka tarptautinių standartų ISO 9001:2000 ir ISO/IEC 17025 reikalavimus.

•2005 spalio 18 d. sertifikavimo įstaigos TUV CERT atstovas Lietuvoje UAB “TUV UOLEKTIS” atliko pirmąjį VMT kokybės vadybos sistemos priežiūros auditą. Vertinimas teigiamas, neatitikčių nenustatyta.

VIDAUS AUDITAS

•Valstybinės metrologijos tarnybos kokybės vadybos sistemos vidaus auditas pravedamas vadovaujantis kiekvieniems metams patvirtintu grafiku. Auditą praveda apmokyti Tarnybos specialistai. Tikrinti valstybinės metrologijos tarnybos kokybės vadybos sistemos atitikimą tarptautinio standarto ISO 9001:2000 reikalavimams apmokyti 4 darbuotojai.

Paskirtosios patikros laboratorijos

Įmonių ir laboratorijų, paskirtųjų atlikti matavimo priemonių patikrą 2007 m., sąrašas

Reikalavimai paskirtųjų įstaigų dokumentams

Paskirtųjų patikros laboratorijų dėmesiui !

Tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-37 "Dėl paskirtųjų įstaigų priežiūros darbų organizavimo" patvirtintas paskirtųjų įstaigų patikrinimo grafikas 2007 m.

Informacija

Valstybinė metrologijos tarnyba atstovauja Lietuvą šiose tarptautinėse ir regioninėse metrologijos organizacijose: OIML-Tarptautinė teisinės metrologijos organizacija; WELMEC- Europos bendradarbiavimo teisinėje metrologijoje organizacija; EUROMET- Europos metrologija (etalonų palyginimai); CGPM- Generalinė svorių ir matų konferencija (Metro konvencijos valstybių narių komitetas; COOMET- Eurazijos bendradarbiavimas metrologijoje. Be bendro pobūdžio ryšių su šiomis organizacijomis, po 1 Lietuvos atstovą yra WELMEC ir EUROMET, 2 atstovai- COOMET darbo grupėse.

Pasirašytas dvišalis bendradarbiavimo susitarimas tarp Vokietijos PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ir Valstybinės metrologijos tarnybos.

Patvirtinti PHARE dvynių projektai, kuriems iš Lietuvos pusės vadovauja Valstybinė metrologijos tarnyba.

PHARE-2003 dvynių projektas 2003.004-341.03.02 “Patikimas infrastruktūros cheminių matavimų srityje vystymas Lietuvoje, atsižvelgiant į geriausią ES praktiką”, kuriam iš Europos Sąjungos pusės vadovauja Vokietija.

PHARE-2003 projektas 2003.004-341.03.03 “Matavimų infrastruktūros masės, ilgio ir temperatūros srityse vystymas Lietuvoje, atsižvelgiant į ES reikalavimus ir pasirengimas sklandžiam rengiamų ES teisės aktų teisinės metrologijos srityje perkėlimui” pagal kurį tiekiama matavimo ir kompiuterinė įranga masės etalonui sukurti bei kalibravimo galimybėms kontaktinės ir nekontaktinės temperatūros srityse išplėsti. Taip pat kuriama programinė įranga, atitinkanti ISO 17025 standartą ir kitus tarptautinius BIPM dokumentus, neapibrėžtims skaičiuoti. Projekto partneris - UAB "Blue Bridge".

Pereinamojo laikotarpio projektas 2004/016-925-04-04 "Nacionalinės infrastruktūros jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje matavimo pagal ES valstybių narių praktiką vystymas". Dvynių sutarties partneris - Slovakijos standartizacijos, metrologijos ir bandymų biuras.

OIML

OIML (www.oiml.org) - tarptautinė tarpvyriausybinė teisinės metrologijos organizacija, kurios nariai yra Šalys narės ir narės- korespondentės (Corresponding).

Šalys narės- tai šalys aktyviai dalyvaujančios techninėje veikloje, o narės- korespondentės- kurios OIML organizacijos veikloje dalyvauja kaip stebėtojos. Lietuva nuo 1994 m. yra OIML narė- stebėtoja.

OIML buvo įkurta 1955 metais skatinti globalines teisinės metrologijos harmonizacijos procedūras. Nuo to laiko OIML išsivystė į pasaulinio lygio techninę struktūrą, kuri supažindina savo narius su gairėmis bei naujovėmis metrologijoje, rekomendacijomis, plėtojant nacionalinius ir regioninius reikalavimus, susijusius su matavimo priemonių gamyba ir naudojimu teisinės metrologijos srityje.

Taip pat OIML bendradarbiauja su Metro Konvencijos ir BIPM organizacijomis tarptautinės harmonizacijos teisinės metrologijos srityje.

OIML sertifikacijos sistema- sistema duodanti gamintojams galimybę įsigyti OIML sertifikatus ir bandymo rezultatus, kuriais pažymima, kad prietaiso tipas atitinka reikalavimus, kurie nustatyti OIML rekomendacijose.

WELMEC

WELMEC (www.welmec.org) – Europos bendradarbiavimo teisinėje metrologijoje organizacija, įkurta 1990 m. birželio mėnesį. Lietuva nuo 2004 m. gegužės 1 d. – tikroji WELMEC narė. Didelę dalį WELMEC darbų atlieka Darbo grupės. Šios grupės rengia dokumentų gaires, kurios spausdinamos interneto tinklalapyje. WELMEC domėjimosi sritis- bendradarbiavimo ryšių tarp organizacijos tikrųjų ir asocijuotų narių kūrimas, priežiūra ir tobulinimas su tikslu- pasiekti tarpusavio pasitikėjimą bendroje veikloje.

Kiti WELMEC tikslai:

EUROMET

EUROMET (www.euromet.org) - savanoriško bendradarbiavimo organizacija tarp nacionalinių metrologijos institutų Europos Sąjungoje.

EUROMET organizacija buvo įkurta šalims narėms pasirašant tarpusavio Supratimo memorandumą (MoU) 1987 m. rugsėjo 23 dieną Madride, Ispanijoje, o pradėjo veikti nuo 1988 m. sausio 1 dienos. Nuo 1999 m. Lietuva yra šios organizacijos asocijuota narė, nuo 2004 m. gegužės 1 d. – tikroji narė.

EUROMET tikslas- skatinti metrologinės veiklos ir paslaugų koordinavimą siekiant didesnio efektyvumo.

Kiti EUROMET tikslai:

2007 m. birželio 1 d. EUROMET pertvarkyta į EURAMET e.V. - Europos nacionalinių metrologijos institutų asociacija. Pertvarkymo tikslas - suteikti organizacijai juridinį statusą, praplėsti veiklą moksliniais tyrimais metrologijos srityje ir gauti finansavimą iš Europos Komisijos.

CGPM

CGPM - Generalinė svorių ir matų konferencija.

Jos pavaldume esantis CIPM (Tarptautinis svorių ir matų komitetas) įkūrė Konsultacinius komitetus, kurie jungia ekspertus iš viso pasaulio tam tikrose specializuotose srityse. Šiems komitetams jie atstovauja kaip patarėjai moksliniais ir techniniais klausimais. CGPM organizuoja susitikimus kas keturi metai Paryžiuje. Ši Konferencija:

Lietuva nuo 2001m. yra CGPM asocijuota narė.

Atstovaudama nacionalinį metrologijos institutą, Tarnyba 2001 m. pasirašė "Daugiašalio nacionalinių matavimo etalonų, kalibravimo ir matavimo liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, tarpusavio pripažinimo susitarimą" (CIPM MRA), kuris suteikė galimybę siekti Lietuvoje atliekamų matavimų tarptautinio pripažinimo bei žengti su savo matavimais į Europos rinką.

COOMET

COOMET (www.coomet.org) - Eurazijos valstybinių metrologijos įstaigų bendradarbiavimo organizacija įkurta 1991m. birželį. Lietuva COOMET narė nuo 1995m.

Pagrindinė COOMET veikla yra bendradarbiavimas šiose srityse:

COOMET tikslai:

BALTARUSIJA

BENDRADARBIAVIMAS SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Baltarusijos respublikos Vyriausybė 1992m. gruodžio 23d. pasirašė Susitarimą dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos srityse. Tuo pagrindu Lietuvos standartizacijos departamentas ir Baltarusijos Respublikos standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos Komitetas 1995m. liepos 5 d. pasirašė Susitarimą dėl matavimo priemonių valstybinių bandymų rezultatų, tipo patvirtinimo, patikros ir kalibravimo rezultatų tarpusavio pripažinimo.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, pasikeitė tam tikros sąlygos, todėl paminėtas Susitarimas buvo peržiūrėtas ir 2004 m. liepos 1d. pasirašytas naujas – dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (Žin., 2004, Nr. 136-4925).

RUSIJA

BENDRADARBIAVIMAS SU RUSIJOS FEDERACIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Rusijos Federacijos Vyriausybė 1993 m. liepos 23 d. pasirašė Susitarimą dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos srityse. Tuo pagrindu tuometinė Lietuvos standartizacijos tarnyba ir Rusijos Federacijos standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos Komitetas 1994 m. gruodžio 14 d. pasirašė Susitarimą dėl matavimo priemonių bandymų rezultatų, tipo patvirtinimo, patikros ir kalibravimo rezultatų tarpusavio pripažinimo.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, paminėtas tarpvyriausybinis Susitarimas turi būti peržiūrėtas, įvertinant tai, kad matavimo priemonių tipo tvirtinimas ir patikra turi būti atliekami pagal Tarptautinių ir Europos Sąjungos dokumentų reikalavimus. Šis darbas vyksta, naujo susitarimo rengimą koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

UKRAINA

BENDRADARBIAVIMAS SU UKRAINA

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Ukrainos Vyriausybė 1996 m. rugsėjo 23 d. pasirašė Susitarimą dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos srityse. Tuo pagrindu Lietuvos standartizacijos departamentas ir Ukrainos Valstybinis standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos Komitetas 1997 m. rugsėjo 5 d. pasirašė susitarimą dėl veiklos metrologijos srityje. Šiuo Susitarimu, įvykdžius tam tikras sąlygas, yra numatyta tarpusavyje pripažinti matavimo priemonių valstybinių bandymų, tipo patvirtinimo, patikros ir kalibravimo rezultatus.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, paminėtas Vyriausybinis Susitarimas turi būti peržiūrėtas, atsižvelgiant į Tarptautinių ir Europos Sąjungos dokumentų reikalavimus. Šis darbas vyksta, naujo Susitarimo rengimą koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Lietuvos matavimo priemonių registras

2004-12-24 priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.1653 Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro įsteigimo ir Lietuvos matavimo priemonių registro nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 186-6927)

Matavimo priemonių, įrašytų į Lietuvos matavimo priemonių registrą, tipo patvirtinimo pažymėjimų (sertifikatų) galiojimo terminas pateiktas skyrelyje "Licencijos".

Paieška atliekama pagal matavimo priemonių pavadinimus, tipus bei jas pagaminusių įmonių pavadinimus.

Paieškai galima nurodyti tik dalį informacijos – pavyzdžiui paieškos laukelyje įrašius dalį žodžio „mat“ bus surastos visos matavimo priemonės, kurių pavadinimuose, tipuose arba jas pagaminusių įmonių pavadinimuose yra žodžiai „matavimo“, „matuoklis“ ir pan.

Jei paieškai nurodote visą žodį, jį paieškos laukelyje būtina įrašyti vienaskaitoje.

Kaip paieškos rezultatas yra pateikiamas matavimo priemonių sąrašas, kuriame nurodytas matavimo priemonės registro numeris, pavadinimas ir tipas.

Norėdami sužinoti detalią informaciją, spauskite registro numerio nuorodą.

Norėdami pamatyti visą registro sąrašą, į paieškos laukelį įrašykite raidę „a“ ir spauskite „Ieškoti“.

Sistema "Chemija"

Projektas LT 30 IB FI 04 “Patikimos matavimų chemijoje infrastruktūros, remiantis geriausia ES praktika, sukūrimas”

 Sistema "Chemija" yra skirta matavimo neapibrėžtims skaičiuoti, duomenims apdoroti, saugoti, panaudoti tarplaboratoriniuose palyginimuose, kalibravimo liudijimams ir ataskaitoms rengti, kalibravimo procedūroms kurti, palaikyti, tobulinti, matavimo įrangai prižiūrėti ir vykdant kitas funkcijas chemijos srityje pagal standartų LST EN ISO 9001:2000 ir LST EN ISO/IEC 17025 ir susijusių dokumentų nuostatas.

Sistemos adresas yra https://82.135.204.38/chemija

Mokymosi tikslais galima jungtis prie https://82.135.204.38/chemija_test

Jei pageidaujate sužinoti daugiau ir tapti registruotu sistemos vartotoju, užpildykite sistemų registracijos formą.

Sistema "Masė"

Projektas LT 03 IB FI 05 “Masės, ilgio ir temperatūros matavimų infrastruktūros tobulinimas pagal ES reikalavimus bei pasirengimas sklandžiam ES metrologijos teisės aktų perkėlimui”

        Sistema "Masė" yra skirta matavimo neapibrėžtims skaičiuoti, duomenims apdoroti, saugoti, panaudoti tarplaboratoriniuose palyginimuose, kalibravimo liudijimams ir ataskaitoms rengti, kalibravimo procedūroms kurti, palaikyti, tobulinti, matavimo įrangai prižiūrėti ir vykdant kitas funkcijas masės matavimų srityje pagal standartų LST EN ISO 9001:2000 ir LST EN ISO/IEC 17025 ir susijusių dokumentų nuostatas.

Sistemos adresas yra https://82.135.204.38/mase

Mokymosi tikslais galima jungtis prie https://82.135.204.38/mase_test

Jei pageidaujate sužinoti daugiau ir tapti registruotu sistemos vartotoju, užpildykite sistemų registracijos formą.

Sistema "Jonizuojančioji spinduliuotė"

Informacinė sistema „JONIZUOJANČIOJI SPINDULIUOTĖ“ yra sukurta įgyvendinant PHARE projektą „Nacionalinės infrastruktūros jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje matavimo pagal ES valstybių narių praktiką vystymas“. Šio projekto bendras uždavinys yra sukurti jonizuojančios spinduliuotės metrologinių tarplaboratorinių tyrimų palyginamumo ir suderinamumo sistemą, siekiant užtikrinti aukštus kokybinius parametrus Lietuvos Respublikoje veikiančiose laboratorijose.

Informacinėje sistemoje „JONIZUOJANČIOJI SPINDULIUOTĖ“:

renkami duomenys apie laboratorijas ir jų turimas matavimo priemones, matavimų galimybes, šie duomenys teikiami suinteresuotiems sistemos vartotojams, renkami duomenys apie laboratorijose atliktus jonizuojančiosios spinduliuotės tyrimus, jų užsakovus, šie duomenys teikiami suinteresuotiems sistemos vartotojams, pateikiama priemonė matavimų neapibrėžtims skaičiuoti. Sistemos adresas yra https://82.135.204.38/jon

Mokymosi tikslais galima jungtis prie https://82.135.204.38/jon_test

Jei pageidaujate sužinoti daugiau ir tapti registruotu sistemos vartotoju, užpildykite sistemų registracijos formą.

Klausimai

Mieli mūsų svetainės lankytojai, Jums rūpimus klausimus metrologijos srityje prašome siųsti elektroniniu adresu info@lvmt.lt

Archyvas

Direktoriaus įsakymai 2001 - 2005 m.:

2005-08-31 įsakymas Nr.V-90 Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2006 metams (Žin., 2005, Nr. 107-3952)

2005-06-14 įsakymas Nr.V-71 Dėl fasuotų prekių "e" ir matavimo indų "э" ženklinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2004-10-19 įsakymu Nr.V-128 "Dėl fasuotų prekių "e" ir matavimo indų "э" ženklinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 76-2787)

2005-06-03 įsakymas Nr.V-66 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr.V-145 "Dėl fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento tvirtinimo" keitimo ir dėl įstaigų atlikti atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techniniame reglamente, paskyrimo (Žin., 2005, Nr. 73-2673)

2005-05-05 įsakymas Nr.V-55 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2004-08-31 įsakymo Nr. V-114 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2005 metams" papildymo (Žin., 2005, Nr. 60-2153)

2005-04-18 įsakymas Nr.V-36 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo tvarkos patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 57-1990)

2005-01-18 įsakymas Nr.V-5 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-56 "Dėl žaidimo automatų priežiūros tvarkos patvirtinimo" pakeitimo (Žin., 2005, Nr. 9-317)

2004-10-19 įsakymas Nr.V-128 Dėl fasuotų prekių "e" ir matavimo indų "э" ženklinimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 155-5678)

2004-08-31 įsakymas Nr.V-114 Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2005 metams (Žin., 2004, Nr. 135-4915)

2004-06-28 įsakymas Nr.V-90 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2004 metams" keitimo (Žin., 2004, Nr. 103-3818)

2004-02-18 įsakymas Nr.V-18 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2004 metams" keitimo (Žin., 2004, Nr. 28-926)

2003-12-23 įsakymas Nr.V-156 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2004 metams" papildymo (Žin., 2004, Nr. 7-171)

2003-12-01 įsakymas Nr.V-153 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymo Nr. V-130 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2004 metams" papildymo (Žin., 2003, Nr. 115-5248)

2003-11-19 įsakymas Nr. V-145 Dėl fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento tvirtinimo (Žin.,2003, Nr.113-5097)

2003-10-24 įsakymas Nr.V-138 Dėl Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo (Žin., 2003, Nr. 101-4574)

2003-10-01 įsakymas Nr.V-132 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003-09-25 įsakymu Nr. V-130 "Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2004 metams" patvirtinto 2 priedo papildymo (Žin., 2003, Nr. 94-4273)

2003-09-25 įsakymas Nr.V-130 Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos ir patikros liudijimo 2004 metams (Žin., 2003, Nr. 92-4185)

2003-06-11 įsakymas Nr.V-82 Dėl Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo (Žin., 2003, Nr. 57-2572)

2003-04-25 įsakymas Nr.V-56 Dėl žaidimo automatų priežiūros tvarkos patvirtinimo (Žin., 2003, Nr. 40-1885)

2003-01-06 įsakymu Nr.4 Dėl priemonių, šalinančių galimą korupcijos pasireiškimą Valstybinėje metrologijos tarnyboje patvirtintas 2 priedas (Pastaba: vadovaujantis 2006-07-28 direktoriaus įsakymu Nr.V-96, aukščiau nurodytas įsakymas netenka galios nuo 2006 m. spalio 30 d.)

2001-12-28 įsakymas Nr.208 Dėl Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo (Žin., 2002, Nr. 4-147)